Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/18/2018 in Posts

  1. არა :დდ სხვა თემებშიც პოსტეთ >.<
    1 point
  2. პოსტს ვერ ვაედიტებ და, დამთხვევეის ნაცვლად, ოდნავ გამეორებადობა იყო ტუტუს სიუჟეტური ნაკლი
    1 point
×
×
  • Create New...